Η Εταιρεία μας - Our Company
       Τα ασφαλιστικά μας γραφεία δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης περισσότερο από 40 χρόνια. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας και την εξειδίκευση μας στον ασφαλιστικό κλάδο, και έχοντας ως κύρια μέριμνα μας την σωστή ενημέρωσή και την άμεση υποστήριξή των πελατών μας σε περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας υπεύθυνα και αξιόπιστα σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων της αγοράς με στόχο μας πάντα την καλή και ποιοτική                                        εξυπηρέτηση.

                               Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και τις πιο αξιόπιστες Ελληνικές και αλλοδαπές ασφαλιστικές                           εταιρείες, τα γραφεία μας είναι σε θέση να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε περίπτωση ασφαλιστικής                                 ανάγκης.Οι πελάτες μας επωφελούνται από την ικανότητά μας, να σχεδιάζουμε σύμφωνα με τις                                   ανάγκες τους και να τους προτείνουμε τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα ασφαλιστικά                                             προγράμματα, με το μικρότερο δυνατό κόστος.
                                                           

                                                             Dimitriadis S. & E. General Partnership

   

    Our insurance offices are active in the field of insurance mediation, based in Heraklion, Crete, for more than 40 years. Taking advantage of our many years of experience and our specialization in the insurance industry, and having as our main concern the right information and direct support of our clients in case of insurance risk, we offer our services responsibly and reliably in the whole spectrum of insurance products in the market with the aim of always being good and quality service.


   In cooperation with the largest and most reputable Greek and foreign insurance companies, our offices are able to satisfy any case of insurance need. Our clients benefit from our ability to design according to their needs and recommend them the most modern and specialized insurance programs at the lowest possible cost.